در قبال آلبوم ژورنالی ۳۰x۶۰ یک قطعه عکس ۵۰x۷۰ از ما هدیه بگرید .
ودرقبال فیلمبرداری HD از ما میکس ومونتاژ وتدوین رایگان بخواهید .